Громадські обговорення

Додаток

до рішення сесії

від 10.11.2023р.№1179

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
У ВАРКОВИЦЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

1. Це Положення про громадські обговорення у Варковицькій територіальній громаді (далі – Положення) визначає порядок організації і проведення Варковицькою сільською радою та її виконавчими органами громадських обговорень щодо питань, які належать до їх компетенції.

2. Положення розроблене згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Постановою КМУ від 03.11.2010 р. № 996.

3. Громадські обговорення є однією з форм участі членів Варковицької територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Вони проводяться з метою залучення громадян до прийняття управлінських рішень, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Варковицької сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.

4. Результати проведення громадських обговорень враховуються Варковицькою сільською радою, її виконавчими органами та посадовими особами під час прийняття рішень.

5. Громадські обговорення у Варковицькій територіальній громаді передбачають:

- організацію і проведення публічних зустрічей з громадськістю;

- збір пропозицій та зауважень;

- засідань за круглим столом;

- інтернет-конференцій, відео конференцій;

- зборів громадян;

- електронних консультацій з громадськістю;

- проведення засідань консультативно-дорадчих органів, утворених при Варковицькій раді чи її виконавчих органах (за потреби).

6. Громадські обговорення проводяться з ініціативи сільської ради, її виконавчих органів чи сільського голови, які є розробниками проекту нормативно-правового акту або готують пропозиції щодо вирішення певного питання. Також ініціювати проведення громадських обговорень можуть члени територіальної громади.

7. Виконавчий комітет Варковицької сільської ради щороку складає орієнтовний план проведення громадських обговорень в територіальній громаді (далі – орієнтовний план) з урахуванням пропозицій сільської ради, її виконавчих органів, сільського голови, консультативно-дорадчих органів, утворених при сільській раді чи її виконавчих органах, членів територіальної громади та інститутів громадянського суспільства, які поширюють свою діяльність на територію територіальної громади, а також результатів проведення інших форм консультацій з громадськістю. Орієнтовний план оприлюднюється на офіційному вебсайті сільської ради.

8. Публічні громадські обговорення організовуються у такому порядку:

1) визначення питання, яке планується винести на обговорення, розробка плану заходів з організації та проведення обговорення;

2) прийняття рішення про проведення обговорення, визначення дат та місць проведення публічних зустрічей з громадськістю;

3) визначення відповідальних посадових осіб чи утворення робочої групи відповідальних за підготовку обговорень;

4) оприлюднення інформації про проведення обговорення на офіційному вебсайті сільської ради та в інший прийнятний спосіб;

5) проведення публічних зустрічей з громадськістю та формування протоколів за їх підсумками;

6) збір пропозицій та зауважень щодо проекту нормативно-правового акту чи пропозицій щодо вирішення певного питання;

7) проведення засідань консультативно-дорадчих органів, утворених при сільській раді чи її виконавчих органах (за потреби);

8) зведення усіх пропозицій та зауважень отриманих на різних етапах обговорень, їх аналіз та ухвалення рішення про врахування чи відхилення;

9) оприлюднення звіту про результати обговорень на офіційному вебсайті сільської ради та інший прийнятний спосіб.

9. Громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення має містити:

1) найменування сільської ради, її виконавчого органу, які проводять громадське обговорення;

2) питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному вебсайті ради тексту проекту акта;

3) можливі варіанти вирішення питання;

4) соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення, можливі наслідки для них від запровадження рішення;

5) відомості про строк, місце, час заходів, порядок громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

6) поштова й електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

7) адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на громадське обговорення;

8) прізвище, ім’я відповідальної особи ради, її виконавчих органів;

9) строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

10. Строк проведення громадського обговорення визначається ініціатором, але не може бути меншим за 15 календарних днів.

11. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час зустрічей з громадськістю, засідань консультативно-дорадчих органів, а також надсилаються на поштову та електронні адреси вказані в інформаційному повідомленні. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

12. Порядок денний зустрічей з громадськістю визначають організатори. Під час проведення зустрічей з громадськістю головують на них та ведуть протокол особи, визначені завчасно органом місцевого самоврядування. У протоколі фіксуються висловлені в усній формі пропозиції та зауваження.

13. Пропозиції та зауваження, що надходять до сільської ради, її виконавчих органів, протоколи публічних зустрічей з громадськістю оприлюднюються на офіційному вебсайті ради протягом 5 робочих днів після їх надходження (проведення заходу, що протоколюється).

14. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час громадського обговорення, вивчаються та аналізуються посадовими особами ради, її виконавчих органів.

15. За результатами громадського обговорення рада, її виконавчі органи, готують звіт, в якому зазначається:

1) найменування ради, її виконавчого органу, які проводили обговорення;

2) зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

3) інформація про проведені форми обговорень та осіб, що взяли участь в обговоренні;

4) інформація про пропозиції, що надійшли до ради, її виконавчих органів за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

5) інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

6) інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

16. Результати громадського обговорення (у томі числі звіт) доводяться до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті ради та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через 15 календарних днів після прийняття рішень за результатами обговорення.

17. За порушення вимог цього Положення рада, їх виконавчі органи несуть відповідальність згідно з законодавством.

Секретар ради Алла ОМЕЛЯНЮК

П Р О Т О К О Л
зустрічі з громадськістю щодо

____________________________________________ (тема зустрічей)

Місце проведення: _________________________________

Дата і час проведення: ___________________________________

Присутні: Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Презентація формату публічного заходу – зустрічі з громадськістю, мети події

2. Презентація напрацювань ініціаторів громадських обговорень.

3. Виступи учасників зустрічі.

По першому питанню порядку денного

ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________

По другому питанню порядку денного

ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________

По третьому питанню порядку денного

ВИСТУПИЛИ: __________________________________________________________________

Головуючий зустрічі _______________________________ (прізвище та ініціали) (підпис) Секретар зустрічі _________________________________ (прізвище та ініціали) (підпис)

Додаток 1 до Протоколу

СПИСОК РЕЄСТРАЦІЇ

учасників зустрічі з громадськістю щодо

____________________________________________ (тема зустрічей)

Місце проведення: _________________________________

Дата і час проведення: ___________________________________

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Число, місяць, рік народження

Фактичне місце проживання

Підпис

Особа, які підписалася, надає згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та спосіб, необхідний для реалізації місцевої ініціативи. Ініціатори збору підписів несуть відповідальність за обробку персональних даних суб’єктів цих даних.

Головуючий зустрічі _______________________________ (прізвище та ініціали) (підпис) Секретар зустрічі _________________________________ (прізвище та ініціали) (підпис)

Поділитися: